we create impact for ambitious brands

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door BOEM agency. BOEM agency is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door BOEM agency van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door BOEM agency. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan BOEM agency.

 

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

2.1 De door BOEM agency gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). BOEM agency is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is BOEM agency daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde prijsopgave verplichten BOEM agency helemaal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden. Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

 

Artikel 3: Prijzen

Prijzen die door BOEM agency in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. De prijs van de impacks is exclusief aankoop extra fonts, illustraties, beelden en vertalingen. Tarieven door BOEM agency meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 17 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

 

Artikel 4: Leverings-, betaal –en protesttermijnen

De door BOEM agency opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der diensten of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan BOEM agency en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 5 % per maand, waarbij elke begonnen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft BOEM agency tevens het recht om een administratiekost van 25 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens 500 EURO per geval), zullen worden gedragen door de klant.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

In geen geval is BOEM agency aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. BOEM agency kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het BOEM agency netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van BOEM agency. BOEM agency zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de BOEM agency gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van BOEM agency volgens of in verband met een met de BOEM agency gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

 

Artikel 6: Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt BOEM agency, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door BOEM agency tevens gebruikt worden voor direct marketing en advertenties via derden. Dit laat BOEM agency toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: hi@ BOEM agency.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot hi@ BOEM agency.be. BOEM agency behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Artikel 7: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met BOEM agency voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van BOEM agency. Indien een bepaling van een met BOEM agency gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan BOEM agency worden meegedeeld.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met BOEM agency is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met BOEM agency zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Leuven.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen BOEM agency en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij BOEM agency of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOEM agency de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van BOEM agency of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. BOEM agency staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door BOEM agency geleverde producten en/of resultaten van de diensten.